• banner
5 * 11 7 * 13 10 * 15 13 * 19 16 * 25 Kauçuk Mandrel Grip Manikýur Pedikura Gurallary Elektrik Dyrnagy Buraw Polishing esbaplary

5 * 11 7 * 13 10 * 15 13 * 19 16 * 25 Kauçuk Mandrel Grip Manikýur Pedikura Gurallary Elektrik Dyrnagy Buraw Polishing esbaplary

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleriGysgaça syn
Çalt Jikme-jiklikler
Görnüşi:
Dyrnak burawy, dyrnak şepagat uýasy
Material:
Akril, rezin
Fişleriň görnüşi:
.B
Gelip çykan ýeri:
Zhejiang, Hytaý
Marka ady:
Faseshowes
Model belgisi:
D-2
Önümiň ady:
Dyrnagyň buraw kellesi
Reňk:
Reňk
Şank:
3/32 ”(2.35mm)
Aýratynlyk:
Aňsat ýüz tutuň
MOQ:
20 sany
Ölçegi:
surat ýaly
Uiterlikli:
Öý ulanylyşy
Dizaýnlar:
Dyrnak BIt
Önümiň beýany

Aýratynlyklary:

1. Dyrnaklaryňyzy täzeden düzüň
2. Dyrnaklaryňyzyň ýanynda ölen derini aýyryň
3. Ajaýyp çydamlylyk we kesiş öndürijiligi
4. Kislotanyň, aşgazanyň we ýylylygyň garşylygy
5. ýokary gatylyk, ýokary güýç, gowşak däl, garşylyga çydamly, ýokary temperatura, poslama garşy, antibakterial
6. dyrnak manikýuryny aýyrmak üçin üweýji maşyn bilen

ÜSTÜNLIKLER:

1. Antibakterial.
2. Dykylmaýar.
3. Kislotanyň, aşgazanyň we ýylylygyň garşylygy.
4. Müşderileriň duýgusyny gowulandyrmak.
5. Ajaýyp çydamlylyk we kesiş öndürijiligi.
6. Ansat tanamak üçin adaty däl, gözüňi özüne çekiji görnüş.
7. Elektron faýllary goramak.

BELLIKLER:

1. Ulanylmazdan ozal dyrnak böleklerini barlaň.

2. Elmydama göz goraýjy äýnek dakyň.

3. Diňe hünär taýdan ulanmak üçin.

4. Taşlanan bolsa ulanmaň.

5. Çagalaryň elinden çykmaň.

6. Ulanylandan soň dyrnak böleklerini dezinfeksiýa ediň.

Jikme-jik suratlar
Gaplamak we eltip bermek
Sorag-jogap

1.Q: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biziň zawodymyz bar.

2.Q: Bahalaryň sanawyny nädip almaly?
J: Bahalaryň sanawy Pls E-poçta / jaň / faks bilen birlikde zatlaryň adyny (ady, jikme-jiklik salgysy, telefon we ş.m.) halanýan zatlary bize iberiň, mümkin boldugyça gysga wagtda size ibereris.

3.Q: Önümlerde CE / ROHS şahadatnamasy barmy?
J: Hawa, talaplaryňyza görä size şahadatnamaly CE / ROHS hödürläp bileris.

4.Q: iberiş usuly näme?
J: Önümlerimiz deňiz, Howa we Express arkaly iberilip bilner. Ulanyljak usullar paketiň agramyna we ululygyna we müşderiniň talaplaryny göz öňünde tutup ulanylýar.

5.Q: Önümleri meniň üçin daşamak üçin öz ekspeditorymy ulanyp bilerinmi?
J: Hawa, ningbo-da öz ekspeditoryňyz bar bolsa, ekspeditoryňyzy önümleri size iberip bilersiňiz. Soň bolsa ýükleri bize tölemegiň zerurlygy bolmaz.

6.Q: Töleg usuly näme?
J: T / T, önümçiligiň öň ýanynda 30% goýum, eltilmezden öň balans. Doly bahany bir gezekde geçirmegiňizi maslahat berýäris. Bank prosesi töleginiň bardygyna görä, iki gezek geçirseňiz köp pul bolardy.

7.Q: Paypal ýa-da Escrow-y kabul edip bilersiňizmi?
J: Paypal we Escrow tarapyndan tölegleriň ikisi hem kabul ederliklidir. Paypal (Escrow), Western Union, MoneyGram we T / T tölegleri kabul edip bileris.

8.Q: Gurluşlar üçin öz markamyzy çap edip bilerismi?
J: Hawa, elbetde. OEM-iň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin Hytaýda gowy OEM öndürijisi bolmakdan hoşal bolarys.

9.Q: Sargyt nädip goýmaly?
J: Sargytyňyzy emial ýa-da Faks arkaly iberiň, PI-ni siziň bilen tassyklarys. Aşakdakylary bilmek isleýäris: jikme-jiklikleriňiziň salgysy, telefon / faks belgisi, barjak ýeri, ulag ýoly; Haryt maglumaty: elementiň belgisi, ululygy, mukdary, nyşany we ş.m.

Biz bilen habarlaşyň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň