• banner
Biz hakda

Biz hakda

BIZI

KOMPANI .A

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş. 2007-nji ýylda döredilip, dünýäniň kiçi haryt paýtagty Hytaýyň Yiwu şäherinde ýerleşýär. Dyrnak önümlerini ökde öndüriji, Gel poli, uv dyrnak çyralary, elektron dyrnak türgenleşikleri, ýokary temperatura sterilizator we uv sterilizator şkaflary, Gözellik enjamlary, manikýur gurallary we ş.m. . Indi üç sany “Faceshowes and EG” markamyz bar .Bu, ROHS, BV, MSDS, SGS-den geçdi.

“Döretmek, gazanmak we paýlaşmak” şygary bilen kompaniýamyzyň pelsepesi “Ynamdarlyk, täsirli, çyn ýürekden hyzmat etmek, raýdaşlygy gurmak, peýdalara ymtylmak”. “FACESHOWES” -ni Hytaýyň iň gowy 3 markasy etmegi maksat edinýäris. Dünýä belli dyrnak markasy!

Zawod 10 000 inedördül metr meýdany eýeleýär, 200-e golaý adam işleýär, 10 adamdan ybarat gözleg we dizaýn topary, 2018-nji ýylda ýyllyk satuwy 120 million ýuana ýetdi. Biziň maksadymyz indiki ýyllarda iki esse artdyrmak. 

IMG_0017_1

Kompaniýamyzda ösen önümçilik enjamlary, ajaýyp hil ulgamy we netijeli logistika ulgamy bar. OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris. Hytaýyň iň uly dyrnak dükanlary we söwda kompaniýalary bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Opewropa, Amerika, Günorta Amerika, Russiýa, Ukraina Japanaponiýa we Günorta Koreýa we ş.m. ýaly 100-den gowrak ýurda eksport etdik. Ygtybarly hil, bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmatlary bilen, biz dünýäniň çar künjeginden ýokary abraýdan peýdalanýarys. Her ýyl HK ýarmarkasy, kosmoprof ýarmarkasy, Russiýanyň gözellik ýarmarkasy ýaly 2 ýa-da 3 dürli daşary ýurt sergisine gatnaşýarys.

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Co., Ltd. dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary garşylaýar. Çyn ýürekden hyzmatdaşlygyňyza garaşyň!

Professional önümçilik zawody we dizaýn toparymyz bar. Ulanyjy tejribesini we täzeligi önüm düşünjesi hökmünde kabul edýäris. Önümiň başlangyç dizaýnyndan başlap, ony yzygiderli sazlaýarys we synagdan soň önümçilige girýäris.

Käwagt esasy maglumatlara esaslanýar we gaýta-gaýta ulanylýar. Tejribe, önümiň dizaýny sazlamak, täze önüm zatlaryň kanunlaryndan we ýörelgelerinden daşlaşman özboluşly düşünje bilen tamamlanýar. Hut şu önümçiligiň ülňüleriniň we Rongfeng ýaly kompaniýalar tarapyndan dyrnak pudagynyň ösüp biljekdigi sebäpli ýüze çykýar. we böküşler we çäkler bilen öňe gidişlik.

Döwrüň akymynda Rongfeng bazara uýgunlaşmagy, önümiň täzelenmegini çaltlaşdyrmagy, hyzmat tehnologiýasyny ýokarlandyrmagy, okuwy artdyrmagy we dyrnak pudagy üçin ýagty geljegi döretmek üçin has köp kärdeşler, mekdepler we birleşikler bilen işleşer.Rongfeng, çalt ösýän, ýurduň köp welaýatlarynda, häkimliklerinde we awtonom sebitlerinde, daşary ýurtlara çenli kooperatiw dükanlary bar we ýurt boýunça ýüzden gowrak kooperatiw dükany bar we ösmegini dowam etdirýär.

“Rongfeng” önümleriniň hemmesi marka tarapyndan özbaşdak gözlenýär we ösdürilýär. Saglyk, howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak we çydamlylyk Rongfengiň gözellige ymtylmagydyr.