• banner
2020-nji ýylyň 16-njy awgusty / Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş.

2020-nji ýylyň 16-njy awgusty / Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş.

16-njy awgustda, “Yiwu Overseas China” haýyr-sahawat höweslendiriş birleşiginiň açylyş ýygnagy halkara önümçilik bazarynyň import edilýän haryt inkubasiýa zolagynda geçirildi. Inagurasiýa ýygnagyna Italiýa, Kanada, Braziliýa, Bosniýa we Gersegowina ýaly 50-den gowrak ýurtdan jemgyýetçilik abadançylygy bilen gyzyklanýan 130-dan gowrak hytaýly, daşary ýurtlara gaýdyp gelen hytaýlylar we daşary ýurtly hytaýlylaryň garyndaşlary, daşary ýurtly talyplar we olaryň maşgalalary gatnaşdy, Jinhua şäheriniň içinde ilkinji daşary ýurtly hytaýly söýgi haýyr-sahawat guramasynyň resmi taýdan döredilendigini bellemek.

Duşuşyga şäher partiýasy komitetiniň Birleşen front iş bölüminiň agzasy we daşary ýurtly hytaýly şäher häkimliginiň federasiýasynyň başlygynyň orunbasary Gong Çunçýan ýolbaşçylyk etdi. Duşuşyga munisipal partiýanyň Birleşen front iş bölüminiň orunbasary we daşary ýurtly hytaý şäher häkimliginiň federasiýasynyň başlygy Gong Jianfeng çykyş etdi we çykyş etdi. Duşuşyga daşary ýurtly hytaýly şäher häkimliginiň federasiýasynyň başlygynyň orunbasary Ji Fangrong gatnaşdy.

Gong Jianfeng öz çykyşynda daşary ýurda gaýdyp gelen hytaý toparynyň mylaýym, haýyr-sahawat, haýyr-sahawat we Sangzi şäherine gaýtaryp bermek ýaly ajaýyp däpleriniň bardygyny aýtdy. Yiwu, daşary ýurtly hytaýlylary ýygnaýan daşary ýurtly hytaýlylaryň täze doglan ýeri. Daşary ýurtdaky hytaý jemgyýeti dünýäniň 100-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar we 10-dan gowrak hytaý topary bar. On müň adam we dürli daşary ýurtly hytaýlylar bazara çykmaga we önümleriň çykmagyna işjeň gatnaşýarlar, şeýle hem garyplygy ýok etmek we kömek bermek, mekdebe sadaka bermek, betbagtçylyklara garşy göreş we ş.m. ýaly köpçülikleýin jemgyýetçilik işlerine we haýyr-sahawat işlerine gatnaşmagyny dowam etdirýärler. Daşary ýurtly hytaý halkyny jemgyýete görkezmek Dogrulygyň we peýdanyň gowy häsiýetli dünýägaraýşy we hoşniýetli ýokary göteriliş oňyn sosial energiýany gowy ýaýratdy we daşary ýurtly hytaý federasiýasynyň täsirini giňeltdi.

"Qiaoai" haýyr-sahawat guramasynyň iki manysy bar: Kiaoai-iň jemgyýetçilik abadançylygyna bolan söýgüsi we daşary ýurtly hytaýlylaryň jemgyýetçilik abadançylygy üçin haýyr-sahawaty. “Qiaoai” jemgyýetçilik abadançylygyny ýokarlandyrmak birleşiginiň döredilmegi, daşary ýurtly hytaýlylaryň, daşary ýurtly hytaýlylaryň, daşary ýurtly hytaýlylaryň we olaryň garyndaşlarynyň sosial üpjünçilik işlerine gatnaşmaklary üçin täze platforma döretdi. Bu innowasiýa hereketi we täze platforma. Daşary ýurtlardaky hytaý söýgüsini wagyz etmek birleşiginiň döredilmegi, “möhüm penjire, daşary ýurtly hytaýlylaryň jogapkärçiligi” belläp, daşary ýurtly hytaýlylaryň syýasy gurluşynyň zerurlygydyr; “daşary ýurtly hytaýlylaryň asyl niýetini we daşary ýurtly hytaýlylaryň wezipesini” görkezip, daşary ýurtly hytaýlylary döretmek üçin jemgyýetçilik abadançylygynyň zerurlygy; daşary ýurtly hytaýlylary ýygnamagyň zerurlygy. Daşary ýurtlardaky Hytaý federasiýasynyň täsirini we abraýyny ýokarlandyrmak. Mahabatlandyryş birleşigini döretmegiň esasy maksady, daşary ýurtly hytaýlylaryň haýyr-sahawat kanallaryny has gowy birleşdirmek, haýyr-sahawat işlerini amala aşyrmak üçin daşary ýurtly hytaýlylaryň güýjüni has gowy birleşdirmek we daşary ýurtly hytaýlylaryň ýagşy işlerini ylmy, standartlaşdyrylan görnüşde goýmakdyr. we dowamly ýol we olara işjeň ýol görkeziň. Daşary ýurtdaky hytaý jemgyýetindäki halk köpçüligi haýyr-sahawata gatnaşmagy jemgyýetçilik jogapkärçiligi, durmuş ýoly we söýginiň beýany hasaplaýar we şäheriň haýyr-sahawat işini yzygiderli täze derejä çykarýar.

Geljekki işinde daşary ýurtlardaky hytaý söýgüsini wagyz etmek birleşigi “daşary ýurtly hytaýlylaryň mätäç toparlaryna ideg etmek, haýyr-sahawat we jemgyýetçilik abadançylygyny goldamak, sosial sazlaşygy we ösüşi ösdürmek” wezipesini ýerine ýetirer we daşary ýurtlaryň çeşmelerini birleşdirer diýip umyt etdi. Hytaýlylar we artykmaçlyklaryna doly oýnaýarlar. Aýratynlyklary görkezilýär we daşary ýurtly hytaýlylaryň markasy gurulýar. Jemgyýetçilik abadançylygyny meýilleşdirmek, jemgyýetçilik abadançylyk taslamalaryny durmuşa geçirmek we jemgyýetçilik abadançylyk toparlaryny döretmek bilen, daşary ýurtly hytaýlylara söýgi ruhuny ýaýradyp bileris, daşary ýurtly hytaý jemgyýetiniň stilini görkezip bileris, daşary ýurtly hytaý jemgyýetiniň täsirini ýokarlandyryp bileris we amaly ýerine ýetirip bileris. daşary ýurtly hytaý jemgyýetiniň adamlary üçin zatlar. Meseleleri çözüň, gowy zatlar ediň we daşary ýurtlardaky hytaý jemgyýetçilik abadançylyklaryny netijelere ýetmek üçin has uly we güýçli etmek üçin bilelikde işleşiň

Duşuşykda “Yiwu Daşary ýurtlardaky Hytaý haýyr-sahawat höweslendiriş birleşiginiň makalalary” gözden geçirildi we kabul edildi, ilkinji direktorlar geňeşi we daşary ýurtlardaky hytaý haýyr-sahawat birleşiginiň ilkinji gözegçilik geňeşi saýlandy. Başlyk hökmünde Italiýadaky daşary ýurtly hytaýly Cai Fengping, Kanadaly daşary ýurtly hytaýly Çen Çingwen saýlandy. Daşary ýurtlarda garaýagyz hytaýly He Changming ýerine ýetiriji başlyk saýlandy, Braziliýada daşary ýurtly hytaýly Fu Kunying ýerine ýetiriji wise-başlyk saýlandy, Angolanyň daşary ýurtly hytaýly telekeçisi Çen Dongmin, Taýlandyň daşary ýurtly telekeçisi Çen Jinlong, Dubaýdaky daşary ýurtly telekeçi Wu Sinfu daşary ýurtly hytaýly talyp He Jin, daşary ýurda gaýdyp geldi. Wise-prezident hökmünde hytaýly talyp maşgala agzalary Liu Çian we daşary ýurtly hytaý federasiýasynyň haýyr-sahawat işini goldaýan dürli gatlakdaky adamlar saýlandy.

Baş sekretar hökmünde rus daşary ýurtly hytaýly işewür Wan Zhaoqin saýlandy we ilkinji hormatly prezident hökmünde Jin Hangang, Lu Şikaý, Wan Çengýun, Wan Huibin, Zhu Çijian, Ji Fangrong, Fu Şingçeng ýaly daşary ýurtly hytaý jemgyýetiniň wekilleri saýlandy. birleşiginiň.

xinwen (1) xinwen (2)


Iş wagty: Noýabr-11-2020