• banner
Borjumyzy ýerine ýetiriň we isleglerimizi ýerine ýetireliň, tupandan soň gülleriň gülläp ösmegine sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!

Borjumyzy ýerine ýetiriň we isleglerimizi ýerine ýetireliň, tupandan soň gülleriň gülläp ösmegine sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!

Täze roman koronawirus pnewmoniýasy tutuş ýurtdaky adamlaryň ýüregine täsir edýär. Epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilikde saklamak ýagdaýynyň öňünde her kimiň ýüregine täsir edýär. Partyhli partiýa we hökümet işgärleri, jemgyýetçilik işgärleri, meýletinçiler we lukmançylyk işgärleri pnewmoniýa epidemiýasyna garşy göreşmek üçin gije-gündiz işleýärler. Sansyz gahrymanlar iň owadan retrogrady aýgytly ýerine ýetirýärler. Köne sözde: "Jennet monarh üçin däl-de, halkyň durmuşydyr, asman halk üçin monarhy gurýar" diýilýär, halk ähli ýaşlaryň esasyny düzýär. Lişui şäher jemgyýetçilik howpsuzlyk býurosynyň ähli polisiýa işgärleri epidemiýanyň öňüni almak üçin birinji hatara çümdi. Epidemiýanyň öňüni alyş materiallary ýetmezçilik eden halatynda, olar birinji hatarda durdular. 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş., Oňyn jogap berdi, jogapkärçiligi öz üstüne aldy we Lişui şäheri üçin işjeň ýagdaýda kömek berdi. epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik işlerini geçirmek. Jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýokary duýýar we jemgyýetçilik jogapkärçiligini yhlas bilen ýerine ýetirýär. Epidemiýa garşy göreşmek üçin bilelikde işleýäris. Baglanylan maskalar, ýüz maskalary we Lişui jemgyýetçilik howpsuzlygy býurosyna dezinfeksiýa, umumy bahasy 50,000 ýuana ýetmezçilik edýär.

news2 (1) news2 (2) news2 (3)

Borjumyzy ýerine ýetiriň we isleglerimizi ýerine ýetireliň, tupandan soň gülleriň gülläp ösmegine sabyrsyzlyk bilen garaşalyň!


Iş wagty: Noýabr-11-2020