• banner
13-15,2019 / COSMOPROF ASIA HONG KONG / Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.

13-15,2019 / COSMOPROF ASIA HONG KONG / Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.

Bu ýyl “Faceshowes” -iň “COSMOPROF ASIA HONG KONG” -a üçünji gezek gatnaşmagy. Bu sergide ünsümiziň artmagy bilen barha köpelýäris. Şeýlelik bilen bu ýyl çadyr meýdanymyzy bilkastlaýyn iki esse artdyrdyk. Elbetde, stendimiz köne ýagdaýda, Booth nomeri 5E-B4E. Ajaýyp tehniki ülňüler bilen seresaplylyk bilen taýýarladyk we köp sanly innowasiýa önümleri bu pudakda ýene-de bir möhüm meselä öwrüldi. Hytaýly we daşary ýurtly telekeçileriň köpüsine tomaşa etmek, maslahatlaşmak we gepleşik geçirmek üçin çekildi. Has köp hyzmatdaşlar bizi tanadylar, zawodymyzyň güýjüne düşünýärler we biri-biri bilen öňki hyzmatdaşlygy başlaýarlar we çuňlaşdyrýarlar. Bu pudak üçin baýramçylyk we hasyl syýahatydyr.

“COSMOPROF ASIA HONG KONG” elmydama dünýäniň iň täsirli sergilerinden biri bolup, Aziýa-Pacificuwaş umman sebitiniň gözellik bazarynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Konwensiýa we sergi merkezinde geçirilen Gonkong, Hytaý, Kosmoprof Aziýa 46 ýurtdan we sebitlerden 2021 sergä ýygnandy we makiýaup we şahsy ideg, hünär gözelligi, tebigy we organiki, dyrnak sungaty we bäş sany esasy sergi meýdançasyny döretdi. saç kesmek we esbaplar. 2019 COSMOPROF ASIA 129 ýurtdan we sebitlerden 40,000-den gowrak alyjyny görmäge we satyn almaga çekdi. “Asia Pacific Beauty Expo Co. Ltd.” kompaniýasynyň müdiri Deýwid Bondi: “Gonkongyň öňünde durýan kynçylyklara garamazdan, Aziýa-Pacificuwaş umman gözelligi sergisi dünýä gözellik pudagynyň hünärmenleri bilen duşuşmak we aragatnaşyk gurmak üçin amatly ýerdir. Sergä gatnaşyjylar we ýokary hilli myhmanlar sergi wagtynda işewürlik bilen gepleşik geçirýärler. Olaryň hemmesi sergä oňyn syn berdiler ".

Zhejiang Rongfeng Elektron Tehnologiýa Ş. ulgamy we netijeli logistika ulgamy. OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris. Hytaýyň iň uly dyrnak dükanlary we söwda kompaniýalary bilen uzak möhletli we durnukly hyzmatdaşlygy ýola goýduk. Opewropa, Amerika, Günorta Amerika, Russiýa, Ukraina Japanaponiýa we Günorta Koreýa we ş.m. ýaly 100-den gowrak ýurda eksport etdik. Ygtybarly hil, bäsdeşlik bahasy we hünär hyzmatlary bilen, biz dünýäniň çar künjeginden ýokary abraýdan peýdalanýarys. CE, ROHS, BV, MSDS, SGS-den geçdi.

COSMOPROF (1)


Iş wagty: 11-2020-nji noýabr